درس

سطح اول

سطح دوم

سطح سوم

زبان عمومی

زبان عمومی : بابک رستمی
کتاب 504
لغات کنکور های گذشته

Essential words for the TOEFL

vocabulary for the high school students

Grammar in Use Intermediate

1100 words you need to know

زبان تخصصی

- زبان تخصصی معماری و هنرهای ساخت: بابک رستمی
متون کنکور های گذشته

 

 

ایستایی و سیستم های ساختمانی

جزوه احسان سروش نیا

 

درک رفتار سازه: پروفسور گلابچی
سازه در معماری: پروفسور گلابچی
ساختمان ها چگونه عمل می کنند: پروفسور گلابچی

سایر کتب پروفسور گلابچی

عناصر و جزییات

جزوه محمد حسن کزازی
جزوه سینا شریفی

 

 

تنظیم شرایط محیطی

جزوه حمیدرضا ایزدی

 مبحث 19 و راهنمای آن
فیزیک ساختمان 1: زهرا قیابکلو
اقلیم و معماری: کسمایی
طراحی اقلیمی: قبادیان

برنامه ریزی انرژی در ایران
اقلیم معماری و تهویه مطبوع: سلطاندوست

تاسیسات مکانیکی

جزوه حمیدرضا ایزدی

تاسیسات مکانیکی برای دانشجویان معماری: سلطاندوست
مبحث 14 و 16 مقررات ملی ساختمان

 

تاسیسات الکتریکی

جزوه حمیدرضا ایزدی

مبحث 18 مقررات ملی ساختمان
فیزیک ساختمان 1: زهرا قیابکلو
فیزیک ساختمان 3: زهرا قیابکلو
جزوات دکتر قیابکلو
جزوات دکتر حیدری
معماری و روشنایی: شاهین حیدری

تاسیسات برقی برای دانشجویان معماری: سلطاندوست

مصالح ساختمانی

جزوه احسان سروش نیا
جزوه سینا شریفی
جزوه محمد حسن کزازی
( با دیدگاه بررسی مصالح نوین)

 

 

تاریخ معماری ایران و اسلام

جزوات دکتر متدین
سبک شناسی معماری ایران: پیرنیا

معماری ایرانی: کیانی
نگاهی به معماری ایرانی: نسیم عسگری

کتاب معماری ایران: آرتور پوپ
خشت و خیال: کامبیز نوایی. کامبیز حاجی قاسمی

تاریخ معماری جهان

معماری غرب ریشه ها و مفاهیم: بانی مسعود
آشنایی با معماری جهان: زارعی

هنر در گذر زمان: هلن گاردنر
جزوه مانا قابوسی

 

تاریخ معماری معاصر

مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب: قبادیان
معماری غرب ریشه ها و مفاهیم: بانی مسعود

معماری معاصر از شرق تا غرب: کامل نیا
معماری معاصر از 1900: کرتیس
تاریخ معماری و شهرسازی در قرن بیستم: لامپونیانی. اعتضادی

از زمان و معماری: مزینی
آشنایی با معماری معاصر.: قبادیان و مهدوی نژاد

درک عمومی معماری

بررسی ابنیه سنتی معماری ایران: قبادیان

مشق معماری: حجت
مبادی سواد بصری: دانیس

 

معماری منظر

جزوه لادن اعتضادی
جزوه امیر منصوری
پاردایم های پردیس: شاهچراغی
باغ های ایران: نعیما

معماری، باغ و منظر(تداوم، گسستگی و نوآوری در گذر از رنسانس تا جنبش منطق گرای قرن بیستم):  هما بهبهانی
جزوه دکتر متدین
جزوه معماری با طبیعت در گذر زمان: هما بهبهانی

باغ ایرانی بازتابی از بهشت: خوانساری